Dnes je 27. 01. 2023, svátek má Ingrid

Všeobecné podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře, jejímž provozovatelem je Magdaléna Sinkule (dále jen CK Domeček), jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu poskytované CK Domeček. Všeobecné smluvní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb., občanského zákoníku a zákona 40/64Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. CK Domeček si vyhrazuje právo uvést ve své nabídce odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.


2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 

2.1. Účastníci smluvního vztahu jsou CK Domeček a klient. Klienty mohou být osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. V případě dětských táborů se osoby mladší 18 let mohou zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, v případě, že se zástupce sám zájezdu nezúčastní.


3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 

3.1. Smluvní vztah mezi klientem a CK Domeček vzniká odesláním řádně vyplněné objednávky (která nahrazuje cestovní smlouvu) z internetových stránek www.dovolenasdetmi.cz a následným potvrzením formou e-mailu ze strany CK Domeček. Veškerá další komunikace (změny v objednávce pobytu, platba pobytu, zrušení pobytu) mezi klientem a CK Domeček probíhá písemně - formou e-mailu.

 

3.2. Povinnost závazné rezervace zájezdu nebo objednané služby ve prospěch klienta ze strany CK Domeček vzniká v okamžiku přijetí řádné vyplněné objednávky (cestovní smlouvy) s prohlášením, že klient byl plně seznámen se Všeobecnými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí, potvrzením této objednávky a obdržením zálohy.

 

3.3. Klient má právo na poskytnutí služeb jen při plné úhradě ceny zájezdu.

 

3.4. Potvrzením objednávky (cestovní smlouvy) se CK Domeček zavazuje klientovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

 

3.5. Objednávka (cestovní smlouva) platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků všech osob uvedených v objednávce je zodpovědný objednatel. Objednatel je taktéž smluvním plátcem.


4. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

 

4.1. CK Domeček organizuje a nabízí pro své klienty zájezdy s programem pro rodiny s dětmi, sportovním programem, dále zájezdy s programem pro všechny věkové kategorie a také dětské tábory.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. CK Domeček má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a klient je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím v předem stanoveném termínu.

 

5.2. Pokud není ujednáno jinak, je časový rozvrh plateb následující:

Prodloužené víkendy (mimosezónní):
a) zálohu ve výši 2.000,-Kč za přihlášenou osobu je klient povinen uhradit do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, není-li sjednáno jinak
b) doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
c) v případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je klient povinen uhradit 100% stanovené ceny do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky
d) v případě požadavku faktury (pro zaměstnavatele, pojišťovnu...) vystavuje CK Domeček fakturu na 100% celkové ceny, platba je hrazena dle splatnosti uvedené na faktuře

Týdenní zájezdy (sezónní):
a) zálohu ve výši 2.500,-Kč za přihlášenou osobu je klient povinen uhradit do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, není-li sjednáno jinak
b) doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením zájezdu
c) v případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je klient povinen uhradit 100% stanovené ceny do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky
d) v případě požadavku faktury (pro zaměstnavatele, pojišťovnu...) vystavuje CK Domeček fakturu na 100% celkové ceny, platba je hrazena dle splatnosti uvedené na faktuře

Víkendové zájezdy:
a) klient je povinen uhradit 100% celkové ceny do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky


5.3.
Za den uhrazení zájezdu je považován den přijetí platby na účet CK Domeček. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu klientem je CK Domeček oprávněna objednaný zájezd klientovi zrušit.


6. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 

6.1. K základním právům klienta patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb
b) právo vyžadovat od CK Domeček informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
c) právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny
d) právo kdykoliv do zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 8
e) právo písemně CK Domeček sdělit změnu v osobě účastníka zájezdu namísto původního klienta uvedeného objednávce. Toto právo je však možné uplatňovat pouze ve lhůtě do 30 dnů před zahájením zájezdu, po uplynutí tohoto limitu, dotčené právo klienta zaniká, není-li ujednáno jinak. Případné náklady, vzniklé touto změnou, nese klient ke své tíži.
f) právo na reklamaci v souladu s bodem 10
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí v objednávce a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

6.2. K základním povinnostem klienta patří:
a) poskytnout CK Domeček spolupráci, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje v objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další informace podle konkrétních požadavků CK Domeček
b) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s bodem 5
d) převzít od CK Domeček informace a podklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení
e) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK Domeček, a uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil
f) postupovat dle pokynů instruktora zájezdu či jiné osoby určené CK Domeček, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy a provozní řády ubytovatelů
g) v případě odstoupení od objednávky (smlouvy) je klient povinen tuto skutečnost CK Domeček oznámit a zaplatit odstupné dle ustanovení v bodě 9


7. PRÁVA A POVINNOSTI CK DOMEČEK

 

7.1. K právům a povinnostem klientů se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK.

 

7.2. CK Domeček je povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/99Sb.

 

7.3. CK Domeček je povinna řádně a pravdivě informovat klienta o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, jež jsou CK Domeček známy.

 

7.4. CK Domeček nemá povinnost poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.


8. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZRUŠENÍ ČI ZMĚNY

 

8.1. Zrušení zájezdu ze strany CK Domeček:
CK Domeček má právo zrušit zájezd nebo objednané služby, které jsou předmětem smluvního vztahu:
a) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat
b) z důvodu malého počtu zájemců
c) z důvodu porušení povinností klientem

8.2. Zrušení zájezdu ze strany klienta:
Klient má právo od smlouvy odstoupit kdykoli před zahájením čerpání služeb:
a) bez udání důvodu
b) z důvodů porušení povinností CK Domeček vyplývajících ze smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy klient zašle neprodleně písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení CK Domeček.

Není-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinnosti CK Domeček stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK Domeček od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit odstupné ve výši stanovené v bodě 9.
Je-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinností CK Domeček stanovené smlouvou je CK Domeček povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné.

 

8.3. Změny sjednaných služeb cestovního ruchu:
a) CK Domeček si před započetím zájezdu vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně CK Domeček oznámí klientovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají klientovi právo na odstoupení od Smlouvy o zájezdu.
b) Nutí-li vnější okolnosti CK Domeček ke změně některé z hlavních náležitostí zájezdu a CK tak nemůže poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny v textové podobě oznámit klientovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li klient od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Jestliže klient se změnou souhlasí, je povinen do lhůty stanovené CK Domeček zaplatit rozdíl ceny. Jestliže klient nesouhlasí se změnou smlouvy a od smlouvy odstoupí a nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK Domeček povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby je CK Domeček povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit.

 

8.4. Změny smluvních podmínek na základě přání klienta:
V případě dodatečné změny v objednávce či úhradě objednávky si CK Domeček vyhrazuje právo na účtování manipulačního poplatku ve výši 500,-Kč za každou změnu.
V případě změny termínu či doby pobytu, změny ubytovacího zařízení před nástupem na zájezd nebo pobyt nebo čerpání služeb cestovního ruchu, změny (snížení) počtu osob v objednávce méně než 40 dnů před odjezdem je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany klienta a klient je povinen uhradit CK Domeček odstupné dle bodu 9. Všechny výše uvedené změny je nutné oznámit písemně, prostřednictvím e-mailu.

 

9. ODSTUPNÉ

 

9.1. Odstoupí-li klient od smlouvy nebo odstoupí-li CK Domeček od smlouvy uzavřené s klientem z důvodu porušení povinností klientem, je klient povinen zaplatit odstupné. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájením čerpání služeb:

 

  • 30 a více dní - skutečné vzniklé náklady, minimálně však výše uhrazené zálohy
  • 29 až 15 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z prodejní ceny pobytu
  • 14  až 8 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z prodejní ceny pobytu
  • 7 až 4 dny - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z prodejní ceny pobytu
  • 3 a méně dní - 100% z prodejní ceny pobytu

9.2. CK Domeček má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Odstupné se účtuje i v případech, kdy dojde k neúčasti na objednaném pobytu v důsledku poskytnutí nesprávných údajů klientem. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt.

 

9.3. CK Domeček neúčtuje klientovi odstupné v případě, že má za sebe plnohodnotnou náhradu. V takovém případě si CK Domeček vyhrazuje právo účtovat pouze manipulační poplatek ve výši 100,-Kč za osobu na lůžku. V případě částečné náhrady, účtuje CK Domeček odstupné z rozdílu objednaných a čerpaných služeb, dle výše uvedených podmínek.
Vyúčtování a případná úhrada poměrné části zaplaceného zájezdu klientovi, má-li na ně klient dle těchto Všeobecných podmínek nárok, probíhá až po skončení zájezdu, a to do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.


10. REKLAMACE

 

10.1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytnuté CK Domeček a upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb a jejich vyřizování.

 

10.2. Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je klient oprávněn provést reklamaci. Klient je povinen oznámit své požadavky zástupci CK Domeček přímo na místě, a uplatnit tím reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.


10.3.
Nárok na reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou nejpozději 30 dnů po skončení zájezdu, poté nárok na reklamaci zaniká.


10.4.
Pokud mezi prodávajcím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.


11. POJIŠTĚNÍ

 

11.1. Ceny zájezdů, pobytů a služeb cestovního ruchu zahrnují Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře. Toto pojištění má CK Domeček má v souladu s ustanoveními zákona 159/99 Sb. uzavřeno, a to u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530, internetová adresa www.cpp.cz.

 

11.2. Cena zájezdů s programem pro děti uskutečněných od 1.1.2008 zahrnuje tzv. „Balíček-komplet“ pojištění (sdružené cestovní pojištění). Jedná se o pojištění za následující rizika – úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, připojištění storna zájezdu (více o tomto balíčku a podmínkách pojištění najdete na našich stránkách v rubrice Pojištění – Pojištění klientů). Toto pojištění je CK Domeček hromadně sjednáváno pro všechny klienty bez výjimky, a to u České podnikatelské pojišťovny, a.s..


12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

12.1. Všechny osobní údaje poskytnuté klientem budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a v souladu s nařízeními GDPR (pravidla nařízení najdete zde). CK Domeček prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně, vyjma pojišťovny (viz bod 12.2.).

 

12.2. Všechna osobní data uvedená v objednávce budou použita jen pro potřebu zpracování objednávky a následné fakturace, dále pak za účelem pojištění a činností s tím souvisejících ve smyslu zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění. CK Domeček je pojišťovnou pověřena zpracovávat osobní údaje vlastními prostředky, a to ručně nebo automatizovaně a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel.

 

12.3. Pokud klient uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ustanovení § 50 zákona 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů, jakož i k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle článku 12.2.

 

12.4. Klient svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v bodě 12.2.

 

12.5. Fotografický materiál pořízený v průběhu dovolených organizovaných CK Domeček může být použitý na propagačních materiálech či jakékoli internetové prezentaci pro propagační účely CK Domeček. Všechny fotografie uveřejněné na internetové prezentaci nebo v tištěné podobě podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. §11 tzn. fotografie není dále možné sdílet či jinak šířit  v elektronické či tištěné podobě a není možné je jakkoli upravovat, ořezávat a měnit bez předchozího souhlasu autora.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2008 a jsou nedílnou součástí objednávky zájezdu (cestovní smlouvy). CK Domeček si vyhrazuje právo aktualizace v případě změn.

Aktualizace proběhla k 1.9.2021. 
© 2007 Magdaléna Sinkule        tvorba www stránek emocio