Dnes je 27. 01. 2023, svátek má Ingrid

Cestovní pojištění klientů

kód:CS6, ČR

Ucelená INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ, POJISTNÍKOVI A O POJIŠTĚNÍ

Informace o pojišťovně
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen POJIŠŤOVNA, POJISTITEL)
se sídlem Praha 8, 186 00, Pobřežní 665/23, Česká republika
IČO: 63 99 85 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433
Klientská linka: 957 444 555, email: pojistovna@cpp.cz, http://www.cpp.cz, korespondenční adresa: P.O.BOX 28, 664 42 Modřice
Pojistník
Název Magdaléna Sinkule Právní forma Fyzická osoba
Adresa Otradovická 726/1, 142 00 Praha 4 - Kamýk    
71686321 E-mail kontakt@dovolenasdetmi.cz Telefon 725 818 735
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je umístěna na webových stránkách www.cpp.cz v sekci O společnosti/Profil/Zpráva o solventnosti a finanční situaci.
Informace o vyřizování stížností a soudního a mimosoudního sporu
Stížnost ohledně pojistného produktu nebo jednání pojišťovny či pojistníka lze podat písemně, telefonicky nebo e-mailem anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny nebo na webových stránkách www.cpp.cz. Se stížnostmi se můžete obrátit rovněž na Českou národní banku. Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud nebo řešit spory s pojišťovnou mimosoudně. Návrh na soudní rozhodnutí sporu lze uplatnit u příslušného soudu. Návrh na mimosoudní rozhodnutí lze podat České obchodní inspekci nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).
Rozhodné právo

Pojistná smlouva a pojištění na jejím základě vzniklá se řídí právním řádem České republiky a spory z ní vyplývající řeší soudy České republiky, pokud mezinárodní smlouva nebo předpisy Evropské unie nepřikazují závazně něco jiného.
Pojistnou smlouvu a veškeré dokumenty s ní související obdržíte v českém jazyce a ve stejném jazyce s Vámi budeme komunikovat během doby trvání pojištění.

Informace o pojištění - pojištění nelze sjednat samostatně bez koupě nabízené služby. Nabízené služby lze koupit a čerpat i bez pojištění.
Zákazník pojistníka v pozici pojištěného
Sjednání pojištění v tomto případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). Přistoupením do pojištění se pojištěný nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), proto nemá práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Pojištěný má nárok v oprávněných případech na pojistné plnění. Může měnit počátek pojištění a dobu trvání pojištění pouze před počátkem pojištění prostřednictvím pojistníka.
Pojistník je povinen oznámit pojištěnému jakoukoliv skutečnost, která se týká změny nebo zániku pojištění.
Pojistná nebezpečí a limity pojistného plnění
Rozsah pojistných nebezpečí a výše pojistných limitů jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojištěný si je může zvolit z nabídky pojistníka. Maximální rozsah pojistných nebezpečí a maximální výše limitů pojistného plnění jsou uvedeny níže v Kč.
Pojistná nebezpečí   Sjednáno Pojistná nebezpečí Sjednáno
Pojištění léčebných výloh v zahraničí   Pojištění nevyužité dovolené
Zdravotní péče   - Za den/maximálně -
Repatriace a převoz   - Pojištění léto plus
Ošetření zubů   - Škody na letním sportovním vybavení -
Úrazové pojištění   - odcizení -
Smrt následkem úrazu   25 000 - zničení -
Plná invalidita   50 000 - poškození (servis) -
Trvalé následky úrazu   50 000 Nájem náhradního vybavení den/max. -
Pojištění zavazadel   Pojištění zima plus
Pojištění zavazadel celkem   5 000 Územní rozsah Sjednáno
Pojištění zavazadel celkem 1 věc max.   3 000 Oblast ČR - Česká republika
Pojištění odpovědnosti   Oblast E - Státy Evropy*
Při újmě na zdraví   100 000 Oblast S - všechny státy světa s výjimkou USA
Při újmě na majetku   50 000 Oblast U - všechny státy světa
Při újmě finanční   10 000 Typ cesty Sjednáno
Náklady na právní zastoupení   - Turistická cesta
Pojištění storna cesty   Pracovní cesta
Maximálně 80 % stornopoplatků   5 000 Sportovní cesta
Výluky z pojištění
Výluky z pojištění jsou skutečnosti, které omezují Vaše pojistné krytí a jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, kterými se řídí Vaše sjednané pojištění.
Pojistné hradí pojistník a jeho výši sdělí pojistník pojištěnému před sjednání pojištění.
Platba pojistného
Pojistné hradí pojistník na základě pojišťovnou vystaveného předpisu pojistného bezhotovostně.
Počátek, trvání a konec pojištění
Počátek pojištění pro pojištění storna cesty je dán datem zaplacení objednané služby, pro ostatní pojistná nebezpečí je dán datem plánovaného zahájení cesty.
Konec pojištění pro pojištění storna cesty je dán datem zahájením cesty nebo zahájením čerpání objednané služby. Konec pojištění pro ostatní pojistná nebezpečí je dán datem plánovaného ukončení cesty. V případě posunu návratu z důvodů nezávislých na pojištěném, se doba pojištění automaticky prodlužuje bez doplacení pojistného, maximálně však o 72 hodin.
Uplatnění práva na pojistné plnění
V případě vzniku škodné události se tato skutečnost hlásí pojišťovně na webových stránkách www.cpp.cz a na telefonické lince 957 444 555.

*evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr

 


Všeobecné pojistné podmínky:

Všeobecné pojistné podmínky ČPP, a.s. pro Sdružené cestovní pojištění jsou k nahlédnutí zde (PDF).


V případě pojistné události postupujte následovně:

  • oznamte nám neprodleně tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu (lze i telefonicky a následně mailem) v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami
  • naše CK Vám v nejkratší možné době po písemném ohlášení pojistné události potvrdí mailem registraci storna
  • připravte si potřebné doklady (např. v případě storna zájezdu z důvodu nemoci lékařskou zprávu)
  • doklady vystavované naší CK, např. formulář Oznámení škodní události, potvzení o zaplacení zájezdu, vyúčtování storna, Všeobecné podmínky atd., Vám budou zaslány poštou na Vámi uvedenou adresu po skončení pobytu
  • s vyplněným formulářem a potřebnými doklady se obrátíte přímo na příslušnou pojišťovnu (ČPP, a.s.), u které budete uplatňovat pojistné plnění


 
© 2007 Magdaléna Sinkule        tvorba www stránek emocio