Dnes je 27. 01. 2023, svátek má Ingrid
Chcete si nechat zasílat aktuální informace o nabídce našich pobytů a kurzů? Zadejte svůj e-mail do formuláře zde.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.dovolenasdetmi.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby (zájezdy a kurzy).
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů jak podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
    I. Obsah a účel dokumentu
   II. Správce osobních údajů 
  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
   IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
    V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
   VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
__________________________________________________________________________II. Správce osobních údajů
Magdaléna Sinkule, IČ: 71686321
se sídlem Otradovická 726/1, 142 00, Praha 4 – Kamýk, zapsaná v živnostenském rejstříku
kontaktní e-mail: kontakt@dovolenasdetmi.cz; kontaktní telefon: +420 725 818 735
webové stránky: www.dovolenasdetmi.cz 
(dále jen „Správce“ nebo též „Cestovní kancelář Domeček“)III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?


Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech jde zejména o poskytnutí údajů vyplněním přihlášky na některý z našich kurzů nebo zájezdů, dále poskytnutí údajů vyplněním některého z dotazníků, které vám zasíláme emailem pro účely přípravy nebo plnění smluv, může jít i o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat nabízenou službu (např. zajistit pojištění). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy to přímo ukládá zákon.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie z našich kurzů a zájezdů, kterých jste se vy nebo vaše děti zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.
B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Údaje o aktuálním zdravotním stavu u dětí účastnících se samostatných zájezdů pro děti (táborů), údaje o jimi užívaných lécích, zdravotních a dietních omezeních.IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození všech účastníků zájezdu (pro sjednání pojištění), rodné číslo, IČ, DIČ (IČ i DIČ jen v případě, že objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a koupených službách.
Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o aktuálním zdravotním stavu u dětí účastnících se samostatných zájezdů pro děti (táborů), údaje o jimi užívaných lécích, zdravotních a dietních omezeních.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, kdy nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. U zvláštních kategorií údajů je právním titulem zpracování váš souhlas (resp. váš souhlas jako zákonných zástupců dětí).
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ (IČ i DIČ jen v případě, že jste objednávali jako podnikatel), informace o koupených službách.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
   • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
   • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání informací o novinkách, chystaných a nabízených kurzech a zájezdech (obchodních sdělení) na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v zasílaném v mailu, případně zprávou, kde nás požádáte o vyřazení z databáze.
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud ještě nejste naším klientem a prozatím si pouze přejete zasílat informace o novinkách z našeho webu a nabídky a kliknete na tlačítko pro zasílání novinek, kliknutím udělujete souhlas ke zpracování vašeho e-mailového kontaktu pro takovéto zasílání.
Pouze s vaším souhlasem zpracováváme vaše fotografie a videozáznamy z našich kurzů a zájezdů. Část těchto fotografií a videí slouží k dokumentaci pro rodiče dětí, které se akcí účastní a pro téměř on-line přehled o tom, jaký program děti mají a jak se jim na zájezdu líbí a daří. Tyto fotografie a videa jsou umísťovány do uzavřené sekce/galerie na internetovém úložišti a jsou chráněny přístupovým heslem, které dáváme pouze osobě, která zájezd koupila. Pokud si nebudete přát, aby vaše dítě bylo fotografováno nebo pořizován videozáznam, s ohledem na ostatní účastníky potřebujeme, abyste nás na tuto skutečnost upozornili již při objednávání zájezdu. Část fotografií používáme i pro zveřejnění na našich webových stránkách, aby si zájemci o naše služby mohli udělat lepší představu o tom, v jakém prostředí a jak zájezdy a kurzy probíhají. Pokud jde pouze o ilustrativní fotografie, popř. videozáznamy, pak tyto jsme oprávněni uveřejnit i na základě oprávněného zájmu. Individuální fotografie pak opět uveřejníme pouze v případě, že k tomu máme váš souhlas.
S vaším souhlasem zpracováváme pro zajištění řádného průběhu zájezdu a poskytnutí odpovídající péče i údaje o zdravotním stavu, medikaci a dietních opatřeních vašich dětí, které se účastní samostatného zájezdu pro děti.
Před tím, než nám váš souhlas podle některého z předchozích odstavců udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas týkat. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť (rejce.net, uschovna.cz), webhostingu a softwarových aplikací. Osobní údaje nutné pro uzavření pojistné smlouvy pro zájezdy pak předáváme i smluvní pojišťovně (ČPP, a.s.). Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Vybíráme pouze spolehlivé spolupracující zpracovatele, kteří jsou zárukou dostatečného standardu při zacházení s osobními údaji.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
K některým osobním údajům mají přístup i naši zaměstnanci. Jde o nezbytně nutné údaje, bez kterých by nebyli schopni připravit program a zajistit průběh pobytové akce. Své zaměstnance taktéž pečlivě vybíráme a jsou seznámeni s povinností zachovávat mlčenlivost a dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zneužití Vašich osobních údajů.VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu kontakt@dovolenasdetmi.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 21.5.2018. 
© 2007 Magdaléna Sinkule        tvorba www stránek emocio